Pravidla soutěže

Pravidla soutěže s názvem "VÁNOČNÍ SOUTĚŽ"

Tato pravidla („pravidla“) obsahují úplnou úpravu podmínek soutěže. Tato pravidla jsou k dispozici nepřetržitě po celou dobu trvání soutěže na internetové adrese www.emiimio.cz/pravidla-souteze/ a tvoří jediný závazný dokument ve vztahu ke spotřebitelům upravující pravidla soutěže.

POŘADATEL SOUTĚŽE

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže je Ing. Romana Lánská, se sídlem Zboží 66, 50901 Nová Paka, IČ: 08957088, DIČ: CZ9354153446 (dále jen organizátor).

MÍSTO A DOBA KONÁNÍ SOUTĚŽE

Soutěž probíhá od 1.12.2023 do 31.12.2023 (soutěžní období) na webových stránkách www.emiimio.cz (soutěžní stránky).

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let, která splní podmínky účasti v soutěži stanovené těmito pravidly („soutěžící“). Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto pravidlech dle své úvahy ze soutěže vyloučit. Účast v soutěži může zákazník odmítnout prostřednictvím e-mailu info@emiimio.cz.

PRAVIDLA SOUTĚŽE

Každý zákazník, který uskuteční nákup v soutěžním období na webových stránkách www.emiimio.cz v jakékoliv hodnotě bude automaticky zařazen do slosování. Soutěžící se může zúčastnit maximálně pětkrát, vždy musí být uskutečněna nová objednávka. Registrace do soutěže probíhá automaticky splněním uvedených podmínek pro účast v soutěži (tj. závaznou objednávkou, úhradou, převzetím objednávky a ponecháním objednávky). Pokud bude objednávka následně (tj. 14 dní po uplynutí soutěžního období) zákazníkem vrácena (a to jako celek nebo i jen částečně), nebo dojde k nepřevzetí objednávky s tím dojde k odstoupení od kupní smlouvy, nebude taková objednávka zařazena do slosování. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži v souladu s těmito pravidly v době konání soutěže. 

VÝHRA

Výherce soutěže získá voucher v hodnotě 3000 Kč na nákup v eshopu www.emiimio.cz. 

SLOSOVÁNÍ

Slosování proběhne dne 15. ledna 2024. Losování výherců proběhne prostřednictvím generátoru náhodných čísel.

VYHLÁŠENÍ VÝHERCE

Vyhlášení výherce proběhne 15. ledna 2024. V případě výhry bude výherce kontaktován e-mailem na e-mail, který je spojený s jeho objednávkou uskutečněnou v soutěžním období. Účastí v soutěži soutěžící bere na vědomí, že jeho e-mail zaregistrovaný na e-shopu budou užity ke sdělení výhry v soutěži. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávného e-mailu či telefonního čísla či jiné chyby v rámci uživatelského účtu soutěžícího. Voucher bude dle dohody se soutěžícím zaslán buď elektronicky nebo poštou. V případě, že výherce na email do 7 dnů od kontaktování nezareaguje (do 22. ledna do 23:59), výhra propadá pořadateli. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastník soutěže poskytuje odesláním objednávky organizátorovi výslovný souhlas s tím, aby organizátor soutěže zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, emailový a telefonní kontakt) ve své marketingové databázi a databázích všech zpracovatelů této databáze za účelem nabízení obchodu a služeb. Organizátor soutěže tímto informuje každého účastníka soutěže, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování dle předchozího odstavce, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracováním údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán na adrese sídla organizátora.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi a pořadateli soutěže. Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci. Organizátor neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození při případném doručování hmotné výhry. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Změna pravidel pořadatelem vyhrazena.  Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícím a pořadatelem anebo organizátorem řídí právním řádem České republiky. 

Tato pravidla vstupují v platnost dne 1. 12. 2023

Romana a tým Emiimio

Zpět do obchodu